Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03112244
Hesabatın adı
          2-baytarlıq №-li forma (Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəlikləri haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 08 iyun 2010-cu il tarixli 26/5 №-li sərəncamı ilə təstiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəlikləri haqqında.
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  yanvar ayının 25-dək
Müşahidə dairəsi
          Bütün yerli baytarlıq idarələri.
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Metaməlumatlar
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70 (22-42)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəliklərini müşahidə etmək,onların xəstəliklər üzrə bölgüsünü aparmaq,istifadəçilərə məlumat verməkdir.Şöbəyə 2007-ci ildən verilib.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr           
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          yanvar ayının 25-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər baytarlıq sahəsində statistikaya dair metodologiyalar əsasında tərtib olunmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avrostat, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və sair tərəfindən müəyyənləşdirilmış göstəriciləri əhatə edir və müvafiq metodoloji vəsaitlərdən istfadə olunur.
Göstəricilərin izahı
          "İzahlı Statistika Terminləri Lüğəti"ndə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Məlumatların qəbulunda və istifadəsi prosesində xəta aşkar olunduqda şifahi və ya yazılı qaydada respondentə məlumat verilir, müvafiq düzəlişlər edilir və hesabat yenidən təqdim olunur.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparılır və seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirlir. Statistik işlər proqramına, rüblük iş planlarına uyğun müəyyən olunmuş vaxtda nəşr olunur.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Sənaye statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron