Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03113203
Hesabatın adı
          1-balıq №-li forma (Tutulmuş (ovlanmış) təzə balıq və onun satışına dair hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 08 iyul 2013-cü il tarixli, 90 /11 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Tutulmuş (ovlanmış) təzə balıq və onun satışına dair
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   Balıq ovu ilə məşğul olan təsərrüfatlar (onların filial və nümayəndəlikləri) yanvar ayının 31-nə kimi yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına təqdim olunur
Müşahidə dairəsi
          Balıq ovu ilə məşğul olan təsərrüfatlar (onların filial və nümayəndəlikləri)
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Sənaye statistikası , Tikinti statistikası , Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70 (22-42)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi balıq ovu ilə məşğul olan təsərrüfatlar (hüquqi şəxslər)barədə məlumat əldə etmək və istifadəçilərin bu məlumatlara olan zəruri təlabatını ödəmək.Hesabat 2000-ci ildən tərtib olunur.
İstifadəçilər
          Tədqiqatçılar, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          2 mart
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar.
Göstəricilərin izahı
          Balıq ovu ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən növlər üzrə tutulmuş (ovlanmış) təzə balıq və onun satışına dair məlumatlar.
Təsnifatlar
          Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik proqrama uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Beynəlxalq məlumat mübadiləsi, Sənaye statistikası , Tikinti statistikası , Bitkiçilik statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron